Yui in Lund

Picking mushrooms - เก็บเห็ดในป่าสวีเดน

เรื่องเล่าและข้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บเห็ดให้สนุก อร่อย และปลอดภัยในป่าสวีเดน

<< Back


สิทธิและข้อควรปฏิบัติในการเก็บลูกเบอร์รี่ในป่าสวีเดน

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่สวนธรรมชาติแห่งสวีเดน ที่ที่ทุกคนได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังผืนป่าและพื้นที่ชนบทเพื่อเก็บผลเบอร์รี่ป่า เช่น บลูเบอรรี่ (blueberries) ลินกอนเบอร์รี่ (lingonberries) และคลาวเบอร์รี่ (cloudberries) ซึ่งเราเรียกกันว่า “Allemansrätt” หมายถึง “สิทธิของทุกคน” ซึ่งสิทธินั้นยังหมายรวมถึงการระมัดระวังไม่เข้าไปรบกวนผู้ที่พักอาศัย, ผู้ที่ทำากิจกรรมกลางแจ้ง และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ทั้งนี้เรายังจะไม่ทำาลายสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และ ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเรียกสั้นๆว่า ไม่รบกวน ไม่ทำาลาย

ในฐานะผู้เก็บผลเบอร์รี่ สำาคัญที่จะต้องเข้าใจกุญแจสำาคัญต่อไปนี้ :

คนในพื้นที่ มีสิทธิที่จะไม่ถูกรบกวน

เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้ที่พักอาศัยในบริเวณนั้นๆ ท่านจะต้องไม่ตั้งที่พักหรือเดินทางผ่านบริเวณใกล้กับบ้านหรือฟาร์ม และท่านยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินผ่านพื้นที่ป่าที่เต็มไปด้วยต้นกล้า/ต้นอ่อน สวน หรือ พื้นที่ทำาการเพาะปลูก

ผลเบอร์รี่ในธรรมชาติ

ท่านสามารถเก็บผลเบอร์รี่ป่า เช่น บลูเบอร์รี่ (blueberries) ลินกอนเบอร์รี่ (lingonberries) และ คลาวเบอร์รี่ (cloudberries) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เก็บผลเบอร์รี่ ผลไม้ ผัก หรือพืชอื่นๆ ที่ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกหรือฟาร์ม ทั้งยังไม่อนุญาตให้ตัด, หัก, ผ่า, ถาง ต้นไม้ พุ่มไม้หรือกิ่งไม้ หรือกระทำาการใดๆ อันถือเป็นการสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้

เต็นท์ และ รถตู้

ท่านสามารถตั้งเต็นท์สองถึงสามเต็นท์ เพื่อพักแรมได้คืนสองคืน โปรดจำาไว้ว่า เต็นท์ของท่านจะต้องตั้งให้ห่างจากบ้านพักอาศัยของคนในพื้นที่พอสมควร หากคุณต้องการพักแรมในระยะเวลาที่นานกว่านั้น ท่านจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของที่เสียก่อน ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งแคมป์ในส่วนพื้นที่, สวนหย่อมที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือพื้นที่ใกล้เคียง และท่านต้องขอ และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่หากต้องการจอดรถตู้หรือรถคาราวานในพื้นที่นั้นๆ

ไม่อนุญาตให้ขับรถออกนอกเลนรถวิ่ง, ถนน หรือพื้นที่ที่จัดให้เป็นทางจราจร พื้นที่จอดรถ และจุดพักรถ ใกล้ถนนสาธารณะ จัดไว้เพื่อเป็นจุดพักรถและออกกำาลัง ยืดเส้นยืดสาย แต่ไม่ให้พักค้างคืน ซึ่งในสวีเดนมีจุดพักแรมมากมายที่ราคาไม่แพงนัก


 

ไม่อนุญาตให้ขับรถออกนอกถนน

ไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์ออกนอกถนนโดยเด็ดขาด ซึ่งหมายถึงเส้นทางธรรมชาติที่ไม่ใช่ที่ถนนตัดผ่าน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้จอดรถยนต์หรือรถตู้ บริเวณชายหาด เส้นทางธรรมชาติ ท่านจะได้รับอนุญาตให้จอดรถบนพื้นที่ไหล่ทางหรือข้างถนนได้ชั่วคราว ตราบใดที่ไม่เป็นอันตราย หรือ กีดขวางการจราจร

การจัดการขยะมูลฝอย

ไม่อนุญาตให้ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ หากใครที่ทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือบนเส้นทางธรรมชาติ จะถูกจับปรับ หรือ จำาคุก การทิ้งขยะจะต้องถูกทิ้งในถังขยะที่จัดให้บริเวณข้างทางเท่านั้นห้ามการก่อประกายไฟในช่วงหน้าร้อน ท่านสามารถใช้กิ่งไม้ และฟืนที่หาได้ตามพื้นในการก่อกองไฟ แต่ในช่วงหน้าร้อน โดยปกติแล้วจะมีการกำาหนดกฎข้อห้ามในการก่อไฟ ถึงแม้จะเป็นการก่อไฟในปล่องไฟ หรือ บริเวณที่ออกแบบไว้สำาหรับตั้งแค้มป์ ห้ามก่อกองไฟบนกองหิน เพราะประกายไปอาจจะปะทุไปที่อื่นได้ ผู้ใดที่ฝ่าฝืนกฎข้อห้ามจะต้องเสียค่าปรับ ห้ามละทิ้งสิ่งใดไว้หากท่านได้ทำาการก่อกองไฟ เช่น ที่ดูเหมือนกองไฟ ทั้งนี้ หากคุณได้ทำาการก่อกองไฟ ทางเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือข้อห้ามในการก่อไฟกับท่านได้

การจัดระเบียบการเก็บผลเบอร์รี่

ผู้จัดงานการเก็บผลเบอร์รี่มีความรับผิดชอบอย่างสูงในการติดต่อกับเจ้าของที่ดินล่วงหน้าการเก็บผลเบอร์รี่นั้น ถือเป็นคำอนุญาตตาม “สิทธิของทุกคน” ทั้งในภาพรวมและธุรกิจ แต่กระนั้นจะต้องไม่กระทบ หรือสร้างปัญหาต่อเจ้าของพื้นที่บริเวณนั้น

ผู้จัดงาน จะต้องเจรจากับเจ้าของพื้นที่ก่อน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งมวล นับเป็นการดีที่ผู้จัดงานจะทำาการแจ้งเจ้าของพื้นที่, เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในบริเวณนั้นให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเริ่มการจัดงานเก็บผลเบอร์รี่


 

ต่อไปนี้คือสิ่งที่มีผู้ทำาการจัดงานและจัดกิจกรรมในพื้นที่ของบุคคลอื่นต้องทราบ

  • หาข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญ
  • เลือกหาพื้นที่ที่เหมาะสม
  • ใส่ใจในมาตรการป้องกัน และความปลอดภัยต่างๆ
  • เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับ “สิทธิของทุกคน”
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : www.naturvardsverket.se/allemansratten

 

ที่มา – från: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8532-2.pdf

 

 

 

<< Back

   
Go to top
© 2012 All rights reserved. Yui in Lund@Sweden. Thai Experiences : Diary : Swedish : Photos : Hot info : Links : Guest book
eXTReMe Tracker