Yui in Lund

Hot info

In Sweden / จาก สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำหนังสือเดินทางสูญหาย

คำถาม
หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร

คำตอบ
หากหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยซึ่งจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารดังกล่าวจะหมดอายุการใช้งาน

 

 

*ข้อแนะนำ*

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควร
- ถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน
- อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน

 

---
ข้อมูลจาก http://www.thaiembassy.se/th/consular-affairs/for-thai-people/62

 

 

<< Back

<< Back
Go to top
© 2013 All rights reserved. Yui in Lund@Sweden. Thai Experiences : Diary : Swedish : Photos : Hot info : Links : Guest book
eXTReMe Tracker